crta


02 300 1 200
Pomoč na domu | Vzdrževanja rač. opreme | Garancijski pogoji | Zaposleni | Cenik | Pooblaščeni servisi


Garancijski pogoji
RoLAN d.o.o. zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak.

RoLAN d.o.o. bo v primeru upravičene reklamacije oporečno opremo po svoji presoji najprej preizkusil in nato popravil ali zamenjal z neoporečno. Oprema, ki je trenutno ni na zalogi, se zamenja takoj, ko RoLAN d.o.o. obnovi zalogo.

Kupec mora ob uveljavljanju garancije RoLAN - u d.o.o. dostaviti z opremo tudi garancijski list in račun, kjer je naveden datum nakupa, serijska številka in garancijski čas za posamezni artikel.

RoLAN d.o.o. bo rešil upravičeno reklamacijo v svoji servisni službi.

Garancijska doba za artikel, ki ga stranka pošlje RoLAN – u d.o.o. v popravilo ali garancijsko zamenjavo, velja toliko časa, kot je navedeno na garancijskem listu. Ta doba začne teči od datuma, navedenega na računu oz. garancijskem listu artikla. Garancijska doba ne sme biti krajša od 12 mesecev.

Če RoLAN d.o.o. v 45 ne reši reklamacije, lahko kupec zahteva nov produkt ali vračilo kupnine.

Iz garancije so izvzete vse napake in okvare, ki bi nastale zaradi :
• Elementarnih nesreč (požar, poplave, potres, streleali vplivi, ki jih je mogoče pripisati višji sili)
• Kakršnegakoli fizičnega delovanja na opremo, kamor se štejejo tudi lom opreme, mehanske poškodbe in vpliv električnega toka.
• Nepravilne priključitve na električno omrežje, odstopanj v električnem omrežju od predpisanih električnih veličin ter vplivov statične naelektritve.
• Opravljanje popravila, prestavitve ali drugega posega s strani nepooblaščene osebe.
• Naravne obrabe.
• Nestrokovne ali nenamenske uporabe s strani nepooblaščenih in drugih oseb.

Prav tako so iz garancije izvzete vse napake in okvare, ki bi nastale:
• Ker ni bilo s strani kupca poskrbljeno za ustrezne pogoja obratovanja opreme, kot npr. neustrezno el. napajanje in zaščita, neustrezni mikroklimatski pogoji, opustitev zaščite, kot jo predpisuje proizvajalec in tehnični standardi.
• Ker kupec z opremo ni ravnal kot dober gospodar.
• Zaradi spreminjanja konfiguracije opreme, ki obsega tudi odstranitev ali vgradnjo morebitnega dodatka.
• Zaradi poškodbe ali odstranitve garancijskih ali drugih oznak ali nalepk.
• Morebitne poškodbe zaradi rač. virusov.

V primeru neupravičene reklamacije zaračunavamo stroške testiranja, če se v postopku testiranja oprema izkaže kot brezhibna. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico obračuna stroškov, ki nastanejo v kolikor je napaka nepriznana s strani proizvajalca opreme, ne glede na to, da je prodajalec kupcu že rešil reklamacijski zahtevek.

Napake in škode, povzročene zaradi napačne uporabe opreme, ki jo dobavlja RoLAN d.o.o. , niso pokrite z garancijskimi pogoji.

Artikli, ki se reklamirajo, morajo biti dostavljeni v reklamacijo z vsemi pripadajočimi dodatki (navodila, kabli , itd....).

2006 RoLAN d.o.o. | Jadranska cesta 27 | 2000 Maribor | Slovenija RoLAN Hiška